• ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න.
  • ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න.