දඹදිව චාරිකාව

දින 13 චාරිකාව
 • අගෝස්තු 05 සිට අගෝස්තු 17
 • අගෝස්තු 10 සිට අගෝස්තු 22
 • අගෝස්තු 11 සිට සැප්තැම්බර් 23
 • සැප්තැම්බර් 05 සිට සැප්තැම්බර් 17
 • සැප්තැම්බර් 18 සිට සැප්තැම්බර් 30
 • ඔක්තෝබර් 24 සිට නොවැම්බර් 05
 • සැප්තැම්බර් 18 සිට සැප්තැම්බර් 30
 • ඔක්තෝබර් 24 සිට නොවැම්බර් 05

තායිලන්ත චාරිකාව

දින 05 චාරිකාව
 • මැයි 25 සිට මැයි 29.
 • ජුනි 27 සිට ජුනි 01.
 • ජුලි 27 සිට ජුලි 31.
 • අගෝස්තු 09 සිට අගෝස්තු 13.
 • සැප්තැම්බර් 21 සිට සැප්තැම්බර් 25.
 • ඔක්තෝබර් 24 සිට ඔක්තෝබර් 28.
 • නොවැම්බර් 20 සිට නොවැම්බර් 24.
 • දෙසැම්බර් 21 සිට දෙසැම්බර් 25.
 • දෙසැම්බර් 26 සිටදෙසැම්බර් 30.

මැලේසියා චාරිකාව

 • ආරම්භය සැප්තැම්බර් මස සිට.